Health Programs

༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་གཽ་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་གཽ་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་གཽ་ཤྲཱི་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༧དཔལ་ས་སྐྱའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༧དཔལ་ས་སྐྱའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༧དཔལ་ས་སྐྱའི་སྐྱབས་མགོན་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸བྱམས་མགོན་༸ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸བྱམས་མགོན་༸ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། ༸བྱམས་མགོན་༸ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སློབ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ཝུ་ཧན་ COVID-19 རིམས་ནད་ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན།
༄༅། །ཝུ་ཧན་ COVID-19 ནད་ཡམས་འདི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་འདིར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན། བརྙན་འཕྲིན་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན།
༄༅། །ཝུ་ཧན་ COVID-19 ནད་ཡམས་འདི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་འདིར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན། བརྙན་འཕྲིན་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས།
༄༅། ། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་དཔོན་སློབ་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། ། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་དཔོན་སློབ་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་དཔོན་སློབ་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།

Comments are closed.